Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren.

Algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden1. Algemeen


Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Entrya BV en de klant gesloten overeenkomsten. Afwijkingen zijn slechts mogelijk, indien uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door de directie van Entrya BV. Alle briefwisseling, alle mondelinge en/of telefonische contacten in verband met de uitvoering van deze overeenkomst dienen gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van Entrya BV. Indien ingevolge wijzigingen aan de huidige wetgeving één van de artikels van de onderstaande voorwaarden niet meer van toepassing zouden zijn, blijven de overige artikels hun volledige geldingskracht behouden.

Aangezien Entrya BV afhankelijk is van haar leveranciers, en deze laatste zich het recht voorbehouden om in het kader van hun productie lichte wijzigingen aan te brengen aan de goederen en/of toestellen, kunnen deze licht afwijken van de oorspronkelijke goederen. Deze lichte afwijkingen zullen in geen geval aanleiding kunnen geven, in hoofde van de koper, de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Entrya BV behoudt ook het recht, na bestelling, de constructie van het materiaal te wijzigen ter verbetering van het product.
Aanbiedingen, brochures en catalogen worden enkel informatief opgesteld, alsook de vermelde prijzen en techniek.
Tussenpersonen of vertegenwoordigers zijn niet in de mogelijkheid de vennootschap te verbinden en hun aanbiedingen moeten aldus steeds bevestigd worden. Entrya BV behoudt zich zo het recht een bestelling te weigeren.
Bestelling en Overeenkomst

Elke bestelling van Producten geef aanleiding tot
  1. een overeenkomst (a) op basis van een door de klant op de Website geplaatste bestelling, (b) door Entrya BV per e-mail naar het door de Klant in het online bestelformulier opgegeven adres is aanvaard en bevestigd (de “Overeenkomst”); en
  2. betaling bij de bestelling.
    Foto’s, catalogi, of andere door Entrya BV geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele waarde.
    De Klant erkent, zo hij een bestelling van Producten plaats, dat hij voldoende en correct werd ingelicht door Entrya BV aangaande alle belangrijke elementen van de Producten en dat hij hiervan goede kennis heeft.
    Zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding kan Entrya BV oordelen dat de levering geen doorgang kan vinden wegens slechte of gebrekkige informatie door de Klant en/of een andere wanprestatie van de Klant. In dat geval zullen de Producten toch worden aangerekend aan de Klant, die deze zal vergoeden.

2. Prijzen


Onze aanbiedingen, prijslijsten en catalogen worden opgesteld ten titel van inlichting en kunnen ons geenszins verbinden noch wat betreft de prijs, noch wat betreft de techniek. Deze prijslijst is een momentopname. De prijzen zijn louter informatief en niet bindend. Wegens schommelingen van de grondstofprijzen en productiekosten kunnen de prijzen wijzigen. Raadpleeg daarom steeds de meest recente prijzen op onze webshop: www.entraparts.eu Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen deze voor goederen afgehaald in onze magazijnen, exclusief BTW en taksen. De prijzen van de bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van alle gevallen van overmacht met inbegrip van abnormale prijsverhogingen, ons door de leveranciers opgelegd. In die gevallen zullen de bestellingen gefactureerd worden tegen de voorwaarden van de geldende prijslijst op het ogenblik van de levering ongeacht de prijs waarvoor zij werden bevestigd.

3. Levering


De levering geschiedt in onze magazijnen. Het vervoer van de koopwaar blijft steeds ten laste van de koper, wijze van vervoer door ons te bepalen. De goederen worden geleverd volgens de bestelling. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade veroorzaakt door de fout van de koper ingevolge een verkeerde conceptie, verkeerde plaatsing of onaangepast gebruik. De opgegeven leveringstermijn is steeds benaderend, vermits Entrya BV afhankelijk is van haar leveranciers voor de uitvoering van de diverse bestellingen. In geen geval kan een overschrijding ervan het recht verschaffen aan de klant een boete, schadevergoeding of de ontbinding van de overeenkomst te vorderen. Bij ontvangst van de goederen dient de ontvanger steeds voor akkoord te ondertekenen met de vermelding “onder voorbehoud van nazicht”. Eventuele klachten i.v.m. transportschade dienen binnen de vier dagen na ontvangst van de goederen aan Entrya BV te worden gemeld, met foto’s van de schade. Bij verzuim van deze transportvoorwaarden kan de verzekering niet meer aansprakelijk gesteld worden en vallen alle kosten hieruit voortvloeiend ten laste van de klant. Voor alle leveringen worden transportkosten aangerekend en dit in verhouding tot het gewicht en/of het volume en de bestemming.

4. Annulering


Bij het aangaan van een bestelling verplicht de klant zich tot afname. Indien een levering wordt geweigerd door de klant, beschikt Entrya BV over de mogelijkheid de ontbinding van de overeenkomst vast te stellen, lastens de klant, indien deze geen gevolg heeft gegeven aan een aangetekende ingebrekestelling tot afname binnen de week. Op dat ogenblik is Entrya BV gerechtigd op een schadevergoeding, forfaitair begroot op 25% van de prijs van de goederen, onverminderd hun recht om de effectieve schade te vorderen. Bij annulatie van de bestelling door de klant, wordt er een forfaitaire schadevergoeding onmiddellijk van rechtswege vorderbaar: alle door ons gemaakte kosten, vermeerderd met 20% op een maximum bedrag van € 60.000,00 en 5% op het daarboven liggende gedeelte. Toch behoudt Entrya BV zich het recht om uitvoering van de overeenkomst te eisen.

5. Terugname goederen


Goederen worden principieel nooit teruggenomen. Indien er om bepaalde redenen toch goederen dienen teruggestuurd te worden, kan dit enkel met schriftelijk akkoord van Entrya BV met een maximum vooropgestelde termijn van één maand. Uitzondering op de regel zijn speciaal bestelde goederen en op maat gemaakte artikels. Deze worden nooit teruggenomen. De goederen dienen in ongeschonden staat en in originele onbeschadigde verpakking te worden teruggezonden. RMA kosten € 6,50 worden hiervoor in rekening gebracht. Crediteren van goederen kan enkel aan 80% van de netto verkoopprijs. De transportkosten zijn steeds ten laste van de klant.


6. Garantie en klachten


Alle klachten voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of niet-conformiteit moeten gemeld worden bij de aflevering. De garantie vervalt indien de goederen zich niet meer in originele toestand bevinden. Eventuele andere klachten dienen schriftelijk gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van Entrya BV, ten laatste 3 dagen na aankomst van de producten. Alleszins, ook voor wat betreft de verborgen gebreken, geldt enkel de door de fabrikant op de geleverde goederen verstrekte waarborg. Ieder apparaat onder waarborg dat defect blijkt, moet aan ons franco teruggezonden worden. Ingeval van een constructiefout kunnen wij maximum gehouden zijn de koopwaar te vervangen of te crediteren.

De waarborg op de goederen bedraagt max. 6 maanden vanaf fabricagedatum. De waarborg dekt eventuele storingen en/of defecten die te wijten zijn aan fabricagefouten. Tijdens de waarborgtermijn neemt de firma Entrya BV de verplichting op zich de defecte onderdelen te herstellen en/of te vervangen mits de producten bij de firma Entrya BV werden aangekocht en mits de gebruiker deze onderdelen niet zelf geprobeerd heeft te herstellen. Producten worden enkel vervangen of gecrediteerd ingeval van constructiefout.

7. Aansprakelijkheid


Entrya BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade als gevolg van storingen of onderbrekingen binnen de producten of het stilleggen ervan voor garantie- of onderhoudsverplichtingen. Daarenboven is Entrya BV niet aansprakelijk voor schade aan producten, veroorzaakt door enerzijds een gebrek in het product en anderzijds door toedoen van de koper of de klant van de koper. Indien door omstandigheden een product niet meer leverbaar is, wordt Entrya BV niet verplicht een alternatief aan te bieden.

8. Betaling


Tenzij anders schriftelijk overeengekomen door Entrya BV en de klant, is de betalingstermijn van 14 kalenderdagen na factuurdatum van kracht zonder aftrek van enige korting op de maatschappelijke zetel.

Elke factuur die ons niet binnen de 8 dagen teruggezonden wordt, is verondersteld door de klant aanvaard te zijn. Bij gebreke van betaling op voorziene vervaldatum, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per maand, evenals een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 15% met een minimum van € 125,00. Alle geleverde goederen blijven eigendom van Entrya BV, tot op het moment van volledige betaling. In geval van wanbetaling heeft Entrya BV het recht om door middel van aangetekend schrijven de ontbinding van de overeenkomst vast te stellen, met teruggave van de geleverde en niet betaalde goederen, en waarbij de reeds betaalde bedragen als schadevergoeding definitief verworven zijn door Entrya BV, onverminderd haar recht om de effectieve geleden schade, met inbegrip van de kosten voor herstelling en dergelijke terug te vorderen.

9.  Overmacht


Ingevolge de verkoper niet in staat is één of meerdere van zijn verplichtingen te voldoen tengevolge van een omstandigheid buiten zijn macht, is hij gerechtigd zonder enige gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst bij aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10. Geschillen


Voor alle geschillen welke hun oorsprong vinden bij de uitvoering van de overeenkomst en de toepassing van huidige voorwaarden, zijn uitsluitend bevoegd het vredegerecht en de rechtbanken, binnen het arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van Entrya BV gevestigd is en alleen volgens Belgisch recht.

Alle prijzen zijn exclusief transport, inclusief BTW en taksen

Laden
Laden